Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Kommuneplanrullering 2018

Kommeplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune og i år skal noen tema i denne rulleres. Informasjon knyttet til rulleringen legges på denne siden.

Hva er en kommuneplan, samfunnsdel og arealdel? 

Kommuneplanen er det øverste vedtatte styringsdokumentet i en kommune. Kommuneplanen legger føringer for videre utvikling av samfunnet Kvitsøy. Den består av en tekst som kalles samfunnsdel, og et kart som kalles arealdel.

Samfunnsdelen beskriver hvordan samfunnet er, hvilke utfordringer fellesskapet ser og hvilken utvikling en ønsker. Samfunnsdelen er grunnlag for handlingsplanen, og rettledende for arealdel, som har to deler, rapport med forutsetninger og tilhørende arealplankart.

Hvert fjerde år, etter kommunevalget, er det krav i plan- og bygningslova (§10-1) om at kommunestyret utarbeider en planstrategi. Planstrategien sier noe om hvilke planer som skal revideres eller utarbeides, og i denne gjennomgangen vedtok kommunestyret behov for å oppdatere noen deler både i samfunnsdelen og i arealdelen i kommuneplanen. Eksisterende plan benyttes som grunnlag med justeringer innenfor vedtatte områder/tema, og det blir da en rullering av eksisterende kommuneplan. Derav ordet kommuneplanrullering.

For å tydeliggjøre og forklare prosessen, bruker kommunen et planprogram. Planprogrammet tar for seg formålet med planarbeidet og hva rulleringen skal inneholde. Høsten 2017 ble planprogrammet til kommuneplanen utarbeidet, lagt på høring og vedtatt av kommunestyret (12.12.2017).

Medvirkning og involvering 

Både lovverket og kommuneplanen sier at utvikling av samfunnet skal skje med sterk grad av medvirkning. Medvirkning er at innbyggerne er kjent med at prosessen går og at en vet når og hvordan en kan gi innspill. Involvering er å aktivt samle innbyggere og lytte til hva fellesskapet mener om ulike tema. Denne brosjyren skal gi en oversikt over prosessen med informasjon om hvor og når en som innbygger kan medvirke i kommuneplanarbeidet.

Kvitsøys særpreg og kvaliteter 

Målsetningen til kommuneplanen er at «Kvitsøys særpreg og kvaliteter som bærekraftig og levende kystsamfunn skal bevares, og samfunnsutviklingen i fremtiden skal skje med sterk grad av lokal styring og medvirkning.». Hva er så Kvitsøy sine særpreg og kvaliteter? Hva er det vi skal bygge alle valgene og videre utvikling på?

Folkemøte I – kvaliteter og særpreg

Oppstart av kommuneplanen blir med et folkemøte hvor Kenneth Hansen vil lede oss gjennom arbeidet med å se på hva disse felles verdiene, kvalitetene og særpreget er som vi bygger kommuneplanen og videre utvikling på.

Det er viktig at hver og en er med og gir et bilde av Kvitsøysamfunnet. Det skal være fellesskapet sin plan, og ikke den enkeltperson som roper høyest eller har sterkest mening. Derfor har vi valgt inn en erfaren prosessveileder for å hjelpe med å skape en god prosess hvor fellesskapet definerer hvor veien videre går for Kvitsøy.

Alle inviteres til folkemøte I i sosialrommet torsdag 15. mars kl. 18.00.

Tema i kommuneplanrulleringen

I planprogrammet har kommunestyret sagt noe om hvilke temaer som må sees litt nærmere på. Det er kartlegging av klimasårbarhet, regelverk om boplikt, næringsutvikling, samferdsel på kort og lang sikt, nye fritidsboliger, Kvitsøy etter Rogfast, bosetting og integrering av flyktninger, asylsøkere og andre fremmedspråklige, skole/barnehage – fremtidige utbyggingsbehov. I tillegg er helse og omsorg og folkehelse satt som tema, og kulturminneplan. I arealdelen er tema offentlige behov som utvidelse av arealer mellom barnehage/skole og aktivitetshall, ev. nye næringsområder, arealer i sjø til havbruksnæring, og fritidsbebyggelse.

For de ulike temaene er det nedsatt ulike arbeidsgrupper i de enkelte avdelinger som innehar fagansvaret. Her vil det være egne prosesser, involvering og høringer, og kulturminneplan vil også invitere til et eget folkemøte. Dette arbeidet og temaplaner fra de ulike arbeidsgrupper implementeres inn i kommuneplanen med sine hovedelement. Folkemøtene vil gi en bakgrunn og innledning til arbeidet med disse ulike temaplanene, hvor folkemøte II vil basert på Kvitsøy sine verdier, særpreg og kvaliteter berøre noen av disse temaene på et overordnet nivå.

Folkemøte II – videre utvikling (i forhold til ulike tema)

Folkemøte II vil innledningsvis gi en oppsummering og presentasjon fra folkemøte I om «Kvitsøys kvaliteter og særpreg». Svein Helgesen vil som en innledning snakke om «Kvitsøy etter Rogfast» basert på kjennskap til Rennesøy etter Rennfast og erfaringer derfra. Kenneth Hansen vil snakke litt om «Kvitsøy som merkevare». Etterfulgt av workshop for å se hvordan videre utvikling skal være basert på Kvitsøys kvaliteter og særpreg knyttet til ulike tema som samferdsel, sentrumsutvikling, oppvekst, reiseliv, fritidsboliger og boplikt.

Folkemøte I og Folkemøte II vil til slutt gi et strategidokument som sier noe om hva og hvordan Kvitsøy er og skal være fremover. Dette blir et viktig dokument for videre arbeid med kommuneplanen.

Alle inviteres til folkemøte II i sosialrommet mandag 09. april kl. 18.00.

Den formelle prosessen

Den formelle prosessen går som følger:

 • Planstrategi vedtatt av kommunestyret høsten 2016.
 • Planprogram for rullering av kommuneplan vedtatt etter høring, høsten 2017.
 • Informasjon til innbyggere ved oppstart; informasjonsbrosjyre, bygdebladet og folkemøte. Mars 2018.
 • Involvering – arbeidsgrupper, skole, barnehage, aktivitetssenter og folkemøter.
 • Folkemøte I 15. mars kl. 18.00 i sosialrommet
 • Folkemøte II 09. april kl. 18.00 i sosialrommet
 • Workshop for kommunestyret og administrasjon etter folkemøte og oppsatte tema. April 2018.
 • Informasjon underveis i prosessen på kommunens nettside.
 • De ulike temaplaner og tema fremlagt som informasjon på kommunens nettside underveis.
 • Kommuneplanen med tekst og arealdel vedtas av formannskapet og legges ut på høring.
 • Høring kommuneplan. Alle innbyggere og høringsinstanser kan komme med sine innspill, og høringen legges ut på kommunens nettside, bygdebladet og sendes de ulike høringsinstanser. Innspill sendes post@kvitsoy.kommune.no innen angitt høringsfrist.
 • Kommunestyret vedtar kommuneplan for Kvitsøy 2017-2030.

Informasjon

Informasjonsbrosjyren gir oversikt over prosessen med kommuneplanrulleringen. Underveis vil mer informasjon legges ut på kommunens nettside. Den formelle høringen i kommuneplanrulleringen vil være både på nettside, facebook, bygdeblad og oppslag i boksene. Det samme vil invitasjonen til folkemøtene.

For mer informasjon om kommuneplan og arbeidet kan plansjef Helge Koll-Frafjord kontaktes på telefon 51 73 63 10.

Målet
Målet er å få en kommuneplan som gir tydelige føringer for videre utvikling av Kvitsøy kommune som samfunn og organisasjon. Basert på Kvitsøys kvaliteter og særpreg.

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info