Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen
Oversiktsbilde av Kvitsøy

Oversiktsbilde av Kvitsøy

Kommunereform

Her finner du informasjon, nyhetssaker, tidligere saker og referater fra møter om arbeid med kommunereformen.

Oppstart
Reformen startet opp høsten 2014 med regionale prosesser hvor ulike kommuner inviterte til samarbeid og dialog om ulike alternativ. Det var også ulike debatter, både i media og i kommunene, om fordeler og ulemper med en kommunereform. Kommunestyret i Kvitsøy drøftet også dette, og som øykommune så en klare utfordringer. Det ble lagt frem en sak for kommunestyret hvor ulike utfordringer med kommunereformen for Kvitsøy ble sett på. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: saksprotokoll KST 10.09.2015

Øykommuneprosjektet                                                                                                    Kvitsøy kommune har vært en del av øykommuneprosjektet i samarbeid med 9 andre øykommuner for å vurdere ny kommunestruktur. Torsdag 12.mars 2015 la Bygdeforskning frem sin rapport for kommunalkomiteen på Stortinget på Utsira, sammen med ordførerne fra de ti øykommunene.

Kommunestyret i Kvitsøy har i alle sine drøftinger hatt som hovedformål å bestå som egen kommune, øykommuneprosjektet har derfor vært valget i forhold til denne målsettingen.

Invitasjoner
Kvitsøy har også mottatt invitasjon til dialog med Stavanger kommune om et eventuelt samarbeid. Kommunestyret har drøftet dette og i møteprotokollen står det følgende:

"Kvitsøy kommune, sammen med andre kommuner, har mottatt en invitasjon fra Stavanger kommune i forhold til kommunestrukturreformen. Øykommuneprosjektet legges frem offentlig 12. mars på Utsira.
Kommunestyret drøftet de ulike invitasjoner og prosjekter. Kommunestyret har valgt øykommuneprosjektet i forhold til kommunestrukturreformen, og velger å avvente til rapporten fremlegges og kommunalkomiteen kommenterer denne før en eventuelt vurderer andre invitasjoner."

I februar 2016 fikk Kvitsøy kommune invitasjon fra Rennesøy kommune om å inngå samtaler om kommunesammenslåing. Randaberg, Rennesøy og Finnøy var allerede enige om å inngå samtaler da invitasjonen til Kvitsøy kommune ble sendt ut. Kommunestyret i Kvitsøy kommune behandlet invitasjonen i kommunestyremøtet 23.02.16 sak 6/16 og kom frem til følgende vedtak:

1. Kvitsøy kommune takker ja til invitasjonen fra Rennesøy kommune om naboprat med kommunene Randaberg, Finnøy og Rennesøy ifm. kommunereformen. Det opprettes et kommunereformutvalg bestående av ordfører, gruppeledere og rådmann som deltar spesielt i denne prosessen.

2. Kvitsøy kommune vil se videre på spesielt to hovedpunkt:

 • Hvordan kan forsvarlig og god utvikling og drift av mindre øykommuner, i sær Kvitsøy kommune, sikres etter at kommunereformen er gjennomført, og hvordan bør staten bidra slik at innbyggerne på Kvitsøy blir ivaretatt dersom vi består som egen kommune? Dette belyses gjennom en egen faglig utredning.
 • Hvilke konkrete fordeler/ulemper får Kvitsøy kommune ved en sammenslåing med Randaberg, Rennesøy og Finnøy? Dette belyses gjennom samarbeidet med nabokommunene.

Begge utredningene finansieres av bevilgede midler til kommunereformarbeid.

3. Øykommunerapporten og utredningene i punkt 2 danner grunnlaget for en folkeavstemning dersom kommunereformutvalget ser det som hensiktsmessig, og også grunnlag for en politisk sak der kommunestyret tar endelig standpunkt til kommunereformen for Kvitsøy sin del innen juni 2016.

Naboprat                                                                                                                              Nabo-kommune satte seg ned 29. februar for å forberede naboparten. Kommunene har ulike ståsteder for nabopraten. Under møtet var de likevel enige om at prosessen skulle resultere i en intensjonsavtale, eller i det minste en skisse til en slik avtale, som kan legges frem til høring for kommunenes innbyggere. Ordførerne har satt frist frem til 12. april med å ferdigstille denne prosessen.

Møtefremdriften ser slik ut:

 • ·         11. mars: Randaberg
 • ·         15 mars: Finnøy
 • ·         12 april: Kvitsøy

Her finner du referatene fra nabopratmøtene:

Referat oppstartsmøte 29.02.16

Referat møte 11.03.16

Referat møte 15.03.16

Referat møte 06.04.16

Intensjonsavtale

Vedlegg til intensjonsavtale

Veien videre                                                                                                                          Innen juni 2016 må det fattes et vedtak i hver av kommunene i forhold til kommunereformen. Regjeringen planlegger en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017 og vil ha en iverksetting av sammenslåing 01.01.2020.

Kommunestyret vil arbeide videre med dette og informasjon vil bli gitt underveis i prosessen.  

Folkemøte og folkeavstemning                                                                                                Tirsdag 24.05.2016 ble det avholdt folkemøte hvor det ble innlegg fra Svein Frisvold som pressenterte øykommunerapport og Kvitsøy som egen kommune, og Svein Helgesen som pressenterte Utstein alternativet og intensjonsavtalen. I tillegg pressenterte Fylkesmannen v/ Magnhild Meltveit Kleppa Fylkesmannens rolle i kommunereformen.

Kommunestyret i Kvitsøy kommune ønsker å høre befolkningen i en rådgivende folkeavstemning i spørsmålet om kommunesammenslåing. Folkeavstemning om kommunereform blir avholdt 01.06.2016, med forhåndsstemming fra og med 25.05.2016. Kommunehuset benyttes som stemmelokale.

Åpningstider stemmelokale:

25.05.2016 kl.  09.00 – 15.30

26.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

27.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

29.05.2016 kl. 14.00 – 17.30 (søndag)

30.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

31.05.2016 kl. 09.00 – 15.30

01.06.2016 kl. 09.00 – 18.00

 • Alle som er registrert i manntallet i Kvitsøy kommune og som har medbragt gyldig legitimasjon kan avgi stemme.
 • Ta kontakt med kommunen hvis det er medisinske årsaker til at man ikke kan komme seg til valglokalet. Det er ikke anledning til å avgi stemme i annen kommune.

Resultatet av folkeavstemningen ble offentliggjort av ordføreren torsdag 02. juni og resultatet viste at av de 218 innbyggerne som avga gyldig stemme ville:

 • 78,5% fortsette som egen kommune
 • 18,3% ville bli en del av en ny "Utstein kommune"
 • 2,7% svarte hvet ikke.

Endelig vedtak i kommunestyret
I kommunestyret 14.06.2016 ble sak 24/16 Kommunereform - endelig vedtak behandlet. Vedtaket i kommunestyret ble:

Kvitsøy kommunestyre følger vedtatt kommuneplan og befolkningens anbefaling ved folkeavstemning den 01/06, og vedtar at Kvitsøy kommune fortsatt skal bestå som egen kommune.

Begrunnelse:

 • Vedtaket er begrunnet i en lang og grundig prosess som har fulgt statens føringer for kommunene i forhold til kommunestrukturreformen, samt kommunens egne vurderinger.
 • Kvitsøy kommune har i samarbeid med 9 andre øykommuner deltatt i øykommuneprosjektet -- «Øykommunerapporten» er utarbeidet av Norsk senter for bygdeforskning. Rapporten inneholder også en spørrendersøkelse blant kommunens innbyggere.
 • Kommunen har i samarbeid med Randaberg, Rennesøy og Finnøy kommuner utarbeidet og godkjent en intensjonsavtale for en ny «Utstein kommune».
 • Kommunen har på eget initiativ samarbeidet med Norsk senter for bygdeforskning om utarbeidelsen av rapporten «Øykommune etter kommunereform. Ufrivillig små, men robust.»
 • Kommunen har avholdt et folkemøte hvor øykommunerapportene og intensjonsavtalen for «Utstein kommune» ble presentert, mai 2016
 • Kommunen har gjennomført en rådgivende folkeavstemning den 01/06-16 

Kontakt

 • Kvitsøy kommune
 • Kommunehusvn. 6
 • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

 • Brann - 110
 • Politi - 112
 • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
 • Legevakt - 116117
 • Veterinærvakt
  Se info