Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Mindre endring av detaljreguleringsplan for E39 Rogfast, Veg i dagen på Kvitsøy

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST, VEG I DAGEN PÅ KVITSØY - PLANNUMMER 11442016002

Formannskapet behandlet i møte 14.11.2017 sak 43/17. Følgende vedtak ble fattet:

 Formannskapet vedtar følgende mindre endringer av detaljregulering for E39 Rogfast, veg i dagen på Kvitsøy, planid 2016002:

 -Reguleringsbestemmelsene § 6.2 Fortau endres til: «p_SF1 skal være privat fortau/adkomst for gnr./bnr 15/54, 15/77, 15/5 og 15/9.

- Plankart R602 og RpGrense ved profil 800 justeres.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser, saksframlegg og saksprotokoll er vedlagt.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager

Vedtaket kan påklages iht. pbl § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28, 29 og 32. Fristen for å sende inn klager er satt til 05.12.17. 

Klagen sendes til Kvitsøy kommune, Kommunehusv.6, 4180 Kvitsøy.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Statens vegvesen forestår dette for Kvitsøy kommune og det bes om at krav sendes skriftlig til

Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER.

E-postadresse: firmapost-vest@vegvesen.no

Kontakt

  • Kvitsøy kommune
  • Kommunehusvn. 6
  • 4180 Kvitsøy
Telefon
+47 51 73 63 00
E-post
post@kvitsoy.kommune.no
Org.nr
964 979 634

 

Viktige telefonnummer

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Øyeblikkelig medisinsk nødhjelp - 113
  • Legevakt - 116117
  • Veterinærvakt
    Se info