Du er her: Hjem / Kommuneplan

Kommuneplan

Kommeplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Kommuneplanen legger føringer for videre utvikling av samfunnet Kvitsøy. Den består av en tekst som kalles samfunnsdel, og et kart som kalles arealdel. I 2018 startet Kvitsøy kommune arbeidet med å revidere eksiterende kommuneplan.

Innhold

  Informasjonsbrosjyre

  Informasjonsbrosjyre kommuneplanrullering

  Høring - Kvitsøy kommuneplan

  KVITSØY KOMMUNEPLAN, PLANID 2017001 

  Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – BEGRENSET HØRING

  Kommunestyret vedtok 17.12.19 i sak 94/19 å sende revidert forslag til kommuneplanens arealdel for Kvitsøy på begrenset høring. Jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

  Kommuneplanens arealdel som nå legges ut til begrenset høring gjelder kun endringer som er lagt inn. Der det ikke er lagt inn noen endringer, kommer derfor ikke på begrenset høring nå.

  Her kan du lese de aktuelle dokumentene:

  Øvrige dokumenter i sak 43/19 (behandling av innkomne innsigelser/merknader) kan du finne her:

  http://www.kvitsoy.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/#se:mote/moteid:2383/utvalgid:102

  Planforslaget vil også bli lagt ut på kommunehuset og biblioteket.

  Innspill og synspunkter på foreslåtte endringer sendes til post@kvitsoy.kommune.no eller til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 KVITSØY.

  Frist for å komme med innspill er satt til 17. februar 2020.

  Dersom det er spørsmål til planforslaget, kontakt Helge Koll-Frafjord i Plan og utvikling via

  e-post: post@kvitsoy.kommune.no, eller telefon 51736310.

  Folkemøte I

  Torsdag 15. mars kl. 18.00 ble det avholdt folkemøte i sosialrommet i aktivitetshallen. Det var god stemning blant de 50-60 fremmøtte, og det ble en god arbeidskveld hvor en så på Kvitsøy sine egenskaper, styrker, svakheter, muligheter og suksesskriterier. Dette sammen med forventninger til prosessen og fremtiden.

  Målet med folkemøtene er ikke å konludere, men å åpne opp for dialog og lytte til hverandre. Barnehagen og skolen hadde i forkant sett på hva som er fint med å bo på Kvitsøy, nå og i fremtiden. De minste hadde tegnet, mens mellomtrinnet skrev tekster og ungdomsskolen laget et tankekart basert på temaet "Hvordan har vi det på øya vår, og hva tenker du om fremtiden her". Alt dette ble hengt opp i sosialrommet til folkemøte. Resultatet ble mange gode tanker å lytte til.

  Det ble arbeidet i workshopgrupper med syv ulike bord, ledet av medlemmer fra formannskapet. Ordfører innledet kvelden og prosessen, mens Kenneth Hansen ledet oss gjennom kvelden og arbeidet. Sammen fikk en arbeidet og snakket om hva som er viktig for Kvitsøy. Dette vil Kenneth Hansen oppsumere innledningsvis i folkemøte II.

  Kenneth Hansen har skrevet ned alle stikkord som ble nevnt på folkemøte: Kjære alle sammen. Her er alle notatene fra vår første samling - Folkemøte I. Vi jobbet sammen i grupper og presenterte våre prioriteringer i plenum. Dette arbeidet tas nå med inn i Folkemøte II. Disse oppsummeringene legger vi til grunn når vi nå skal reflektere over oppgaver og tema innen samferdsel, sentrumsutvikling, oppvekst, reiseliv, fritidsboliger og boplikt i neste møte. Velkommen til et nytt og engasjerende møte 09. april!

  Folkemøte II

  Mandag 09. mars kl. 18.00 ble det avholdt folkemøte II i sosialrommet i aktivitetshallen.

  Over 50 fremmøtte fikk høre Svein Helgesen fortelle om erfaringer fra Rennesøy etter Rennfast, og Kenneth Hansen om merkevaren Kvitsøy. Sistnevnte ledet oss gjennom kvelden med oppsummering av folkemøte I og videre tanker om særpreg og utvikling av Kvitsøy. Flere temaer, som samferdsel, kvalitet og særpreg, boplikt og fritidsboliger, næring og reiseliv, oppvekst og levekår, og sentrumsutvikling Ydstebøhavn ble arbeidet med i grupper basert på felles verdier og ønske om å utvikle Kvitsøy sin identitet i positiv retning. 

  Det ble arbeidet i workshopgrupper med seks ulike bord, ledet av medlemmer fra formannskapet. Hvor de tre viktigste punktene fra hvert tema og hvert bord ble samlet i plenum, med gode dialoger på tvers. Slik ble det en innholdsrik kveld, med godt engasjement, nye tanker og gode samtaler om «øynå vår». Kenneth Hansen har oppsummert alle notatene fra både folkemøte I og II.

  Målet med folkemøtene er ikke å konludere, men å åpne opp for dialog og lytte til hverandre. Barnehagen og skolen hadde i forkant sett på hva som er fint med å bo på Kvitsøy, nå og i fremtiden. De minste hadde tegnet, mens mellomtrinnet skrev tekster og ungdomsskolen laget et tankekart basert på temaet "Hvordan har vi det på øya vår, og hva tenker du om fremtiden her". Alt dette ble hengt opp i sosialrommet til folkemøtene. Resultatet ble mange gode tanker å lytte til.

  Basert på folkemøte I og II vil Kenneth Hansen utarbeide et strategidokument. Dette skal presenteres i formannskapet og være til hjelp for det videre kommuneplanarbeidet. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, er det også vedtatt og nødvendig at andre planer skal utarbeides/revideres. Det gjelder helse og omsorgsplan, oppvekstplan, kulturminneplan, boplikt, næringsliv, klima m.fl. Samtalene på folkemøte vil også være til hjelp og danne grunnlag for arbeidet med de andre ovennevnte planene.

  Takk til alle som har deltatt på folkemøtene, det har vært både kjekt, lærerikt og gitt god informasjon om både øynå og ulike tema.

  Barnehagen

  Hva er det som er fint ved å bo her?

  Bildecollage fra barnehagen

  Første og andre klasse

  Kvitsøy nå og fremtid

  Bildecollage fra første og andre klasse, nåtid

  Bildecollage fra første og andre klasse, fremtid

  Tredje og fjerde klasse

  Nå og fremtid

  Bildecollage fra tredje og fjerde klasse

  Bildecollage fra tredje og fjerde klasse

  Bildecollage fra tredje og fjerde klasse

  Bildecollage fra tredje og fjerde klasse

  Bildecollage fra tredje og fjerde klasse

  Mellomtrinnet

  Hvordan har vi det på øya vår, og hvordan tenker du om fremtiden vår her?

  Tekst fra mellomtrinnet

  Ungdomstrinnet

  Tankekart, Kvitsøy 2030

  Workshop kommunestyret

  Torsdag 26. april var kommunestyret og ledergruppen samlet på Utstein Kloster hotell for en kommuneplan workshop.  

  Workshopen var delt opp i fire deler/temaer (jf. planprogammet og informasjonsbrosjyre); Oppvekst og kulturminner Helse, omsorg og folkehelse Kvitsøy etter Rogfast, næring(/reiseliv), samferdsel, Ydstebøhavn Fritidsbolig og boplikt

  Fire grupper sammensatt av politikere fra ulike politiske parti byttet bord hvor administrasjonen var plassert i forhold til de ulike temaene. Det ble gode samtaler, dialoger og diskusjoner på de ulike temaene. Oppsummeringen i plenum gav en felles forståelse for hva en arbeider med og for, samtidig hvor en har delte synspunkter. Det vil utarbeides et dokument med hovedtrekkene fra gruppediskusjonene senere.

  Det var en hyggelig samling, med samarbeid på tvers av grupper og politikere og ansatte. Det å få møtes til en hel dag hvor en drøfter kommunens fremtid sammen er viktig, og legger et godt grunnlag for kommuneplanrulleringen.

  Oppsummering, Kenneth Hansen

  Torsdag 03. mai presenterte Kenneth Hansen sin oppsummering av folkemøtene for formannskapet og ledergruppen. I tillegg presenterte han sine tanker om veien videre for øynå. Kenneth Hansen sin presentasjon.

  Kenneth Hansen presenterer spennende tanker som er kreative, utfordrer og som gir grunnlag for refleksjon og nytenkning. Samtidig er det viktig å presisere at dette ikke er fasiten eller vedtatt, men gode innspill i å tenke nytt og utenfor boksen. Kenneth Hansen utfordrer oss positivt, både som enkeltmennesker og øysamfunn, i nettopp det å innhente kunnskap og gjøre refleksjoner før beslutninger treffes.  

  Dette vil bli tatt med i det videre arbeidet med kommuneplanen og de andre planarbeidene.

  Helse- og omsorgsplan i personalmøtene

  Utarbeidelse av ny helse- og omsorgsplan er tema på alle personalmøtene denne våren. Her gis det informasjon om prosessen, og det gis mulighet til innspill. På personalmøtet 18. april ble verdigrunnlaget til Kvitsøy sykehjem tørket støv av.

  Verdigrunnlaget til sykehjemmet er beskrevet med de tre bokstavene TÆR,som står for:

  TRYGGHET, ÆRLIGHET og RESPEKT.

  Disse verdiene skal gjennomsyre måten vi tenker og jobber på – både mellom oss, men også mot brukere og pårørende. Deler av personalmøtet ble brukt til å diskutere om dette verdigrunnlaget bare er fine ord, eller om vi faktisk etterlever det.

  Det ble en fin diskusjon, hvor en ser at det er stor nytte i å tørke støv av verdier som nesten er blitt gjemt og glemt. Vi trenger alle å minnes og å ha fokus på verdigrunnlaget vårt.

  Vi konkluderte med at både ansatte og brukere har det godt på sykehjemmet. Verdigrunnlaget har godt av å bli tatt fram igjen, og at vi skal ha videre fokus på dette i tiden framover.

  Oppvekstplan under arbeid

  Skole og barnehage arbeider med ny oppvekstplan, sammen med ansatte, elever, FAU og SU.

  Arbeidet er godt i gang og disposisjon for arbeidet og planen er satt.

  Den 22. mai 2018 hadde FAU på skolen og SU i barnehagen en felles workshop. Følgende tema/spørsmål ble drøftet:

  Oppvekst på Kvitsøy: Fremtidens skole og barnehage på Kvitsøy, før og etter Rogfast Satsingsområder Organisering Foreldresamarbeid Beholde skolen og barnehagen på Kvitsøy? Kvalitet, organisering, bygninger, fysisk miljø ute/inne Hva kan skolen og barnehagen bli bedre på?

  Fritidstilbud: Hvilke eksisterende fritidstilbud ønsker vi å beholde i fremtiden? Hvilke savner vi?

  Næringsutvikling 2018

  Prosjektbeskrivelse for næringsutvikling 2018

  Kommunestyrets føringer

  I kommunestyremøte i juni gjennomgikk kommunestyre alle innspillene fra de to folkemøtene, workshop med kommunestyret og Kenneth Hansen sine tanker og ulike diskusjoner. Samlet kom kommunestyret frem til føringer knyttet til alle innspill, som gis videre til kommuneplanarbeidet og de ulike planarbeid.

  Hva er et kulturminne?

  Kulturminneplan for Kvitsøy under arbeid.

  Kommunestyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for kulturminneplan. Arbeidet ble dessverre utsatt i to omganger, men våren 2018 startet arbeidet opp igjen. Arbeidsgruppen har arbeidet med tematikken "hva er et kulturminne", sett på mulige kulturminner for Kvitsøy, samt gjort en utvelgelse av vernverdige kulturminner til plan.

  Mandag 01. oktober var arbeidsgruppen blant annet på befaring på turstien vest og så på alle de ulike krigsminnene i terrenget.  

  Onsdag 03. oktober ble det invitert inn til åpent møte på hummermuseet med temaet "Kulturminner på Kvitsøy", hvor temaet ble presentert, sammen med arbeidet som er gjort og prosessen knyttet til dette. Informasjon om tema, plan og prosess fremlagt i åpent møte.

  Kvitsøy har mange automatisk fredede kulturminner (eldre enn 1537), og mange spor etter menneskelig aktivitet (kulturminneloven). Utfordringen er å gjøre et godt utvalg av kulturminner som er felles identitet for alle på Kvitsøy. Planen avgrenses til materielle kulturminner, og skrives som en temaplan. Kulturminneplanen er delt opp i de automatisk fredede og med de som Kvitsøy ser på som felles verneverdige kulturminner.

  Videre arbeid med næringsplan

  Arbeidet med næringsplan er i full gang og avsluttes i løpet av november. Det er da formannskapet skal ta stilling til planen, før den legges ut på høring. Her vises de viktigste milepælene.

  Møte med gårdbrukere – 14/06-18 Den 14.06.18 var gårdbrukere på Kvitsøy invitert til en samling hvor kommunen, også kommunens landbruksavdeling, skulle lytte til innspill fra både eierne og drivere av jordene på Kvitsøy. Mange kom og det ble etter hvert en god diskusjon

  Innledende møte med alle næringsdrivende på Kvitsøy – 27/06-18 Samlingen på hummermuseet var planlagt med et foredrag hvor Kenneth Hansen skulle si noe om sine inntrykk av Kvitsøy samfunnet, ikke minst basert på folkemøtene, men skulle også gi rom for felles drøftinger. Ikke alle bedrifter møtte, men mange.

  Møter og enkeltsamtaler med bedrifter/personer som driver/vil drive næring på Kvitsøy Kenneth Hansen og til dels rådmannen har rett før, og rett etter sommeren 18, hatt møter med lederne i følgende bedrifter, enkeltvis eller 2 samtidig:

  1. Grieg Seafood AS
  2. Meling AS
  3. Nordbø Maskin
  4. Kvitsøy sjøtjenester
  5. Kvitsøy feriesenter
  6. E. Ydstebø marine service
  7. Karmsund Maritime
  8. Base gruppen

  Samtalene var viktig for å danne seg et bilde på hvor de enkelte bedrifter står, hvordan de vurderer sine framtidsutsikter, hvilke planer de har. Også i disse samtalene ble det tydelig at hver enkelt har sine egne utfordringer og planer, med små unntak er det felles visjoner fraværende. 

  Møter og samtaler med eksterne institusjoner som har betydning for næringsutvikling på Kvitsøy I løpet av mai/juni 2018 har rådmannen hatt møter med: 1.Kristin Reitan Husebø og Ola Saua Førland - direktør og rådgiver i «Greater Stavanger» 2. Elisabeth Saupstad – direktør i reiselivsselskap «Region Stavanger» 3. Elisabeth Faret – Næringssjef i Rogaland Fylkeskommune 4. Dag Jøran Lønning – professor ved høgskolen for landbruk og bygdeutvikling 5. Eivind Helland – daglig leder i BluePlanet 6. Susanne Gitlesen - Senior Vice President i IRIS

  Møtene med ovenstående var preget av en veldig imøtekommende mottakelse og en positiv drøfting om Kvitsøys framtid, spesielt og i lys av Rogfast realiseringen. Det er tydelig at Kvitsøy, en øy utenfor storbyen Stavanger, har en slags «bonus», Kvitsøy er eksklusivt!

  Samferdsel

  Disposisjonen for temaplan for samferdsel ser slik ut:

  Dagens situasjon – Beskrivelse av nåsituasjonen Ferje- og hurtigbåttilbud. Havner, sjøtransport, farleder Inn- og utpendling Fylkesveier og kommunale veier Fastlandsforbindelse – vedtak og byggeperiode Gjeldende trafikksikkerhetsplan

  Endringer/fremtid – Langsiktige utfordringer Kollektivtilbud – Buss lokalt, busslommer, sykkel på buss, systemskifter Parkering – Knutepunkt Trafikksikkerhet – (Trafikksikkerhetsplan) Fylkesveier eller kommunale veier? Samferdsel etter Rogfast; på Kvitsøy og til/fra Kvitsøy. Mulighetsrom? - Alternativ/nye muligheter/løsninger? Miljøprofil – Satsing på gange, sykkel? (Klima- og energiplanen) Besøkende - fastboende

  Mål og strategier Kommunikasjon og infrastruktur Før Rogfast: Samferdselsstrategi Etter Rogfast: Det er dette vi må finne ut

  Prosess – fremdrift: Folkemøter: -gode spørsmål/problemstillinger Workshop – Kommunestyret: - gode spørsmål/problemstillinger Formannskap – Samferdselsutvalg. Dialog med Kolumbus og fylkeskommunen.

  Konsekvenser inn i arealdel

  Litt om arbeidet med helse- og omsorgsplanen

   

  Helse- og omsorgssjef melder at planen begynner nå å ta form, og skal snart ferdigstilles. Tilbakemeldinger fra blant annet folkemøtene, eldrerådet, personalmøter og workshop med kommunestyret har vært med å forme den retningen en ønsker Kvitsøy skal bevege seg innen helse og omsorg. I tillegg til dette må en også ta innover seg lovverket og de politiske føringene som til enhver tid foreligger.

  Kommunene har etter hvert fått store og utfordrende oppgaver som må løses. Vi er avhengig av løsninger som kan tette gapet mellom behovet og tilgangen på ressurser. Psykisk helse og rus, habilitering og rehabilitering er fokusområder. Samtidig må vi stadig ha fokus på behovet til den enkelte bruker i egen kommune. For å komme i mål må vi lære oss å tenke nytt innen teknologi og samhandling. Til dette trengs det kunnskap blant helsepersonell, og mobilisering av pasient og brukers egne ressurser. Ny helse- og omsorgsplan skal legge føringer for dette inn i de neste årene for Kvitsøy kommune.

  Boplikt i Kvitsøy kommune

  Plan for boplikt er en del av kommuneplanarbeidet i Kvitsøy kommune 2018. Den har til hensikt å beskrive formålet for nedsatt konsesjonsgrense i kommunen («boplikt»), hvordan kommunens forskrift er utformet og praktiseres, og vurdere effektene av denne satt opp imot de mål som ligger til grunn for nedsatt konsesjonsgrense.

  Har boplikt effekt på bosettingsgrad? En av rapportene i undersøkelsen peker på at det er flere andre faktorer enn boplikt som påvirker hvor mange helårsboliger som er bebodd i en kommune. Rapporten mener likevel at boplikt kan ha effekt i mindre geografiske områder i kommunen. I tillegg er det ikke tatt høyde for effekter i kommuner med og uten det såkalte slektsskapsunntaket, nemlig at arvet eiendom er konsesjonsfritt.

  Utredningen skal gjøre politikerne i stand til å fatte en informert beslutning om boplikt skal videreføres i Kvitsøy kommune, og i så fall i hvilken form. I kommuneplanen skal vi stake ut veien videre for kommunen. Beslutningen om og hvordan boplikten skal videreføres er et viktig valg. Denne utredningen må derfor gjøre politikerne i stand til å svare ut følgende spørsmål:

  1. Skal Kvitsøy kommune videreføre boplikten?
  2. Skal Kvitsøy kommune innføre boplikt kun i et geografisk område i kommunen?
  3. Skal Kvitsøy kommune innføre boplikt på eiendom som går i arv?

  Interessante forskningsrapporter om emnet finnes her:

  Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: sikrer det helårsbosetting?

  Boplikt på helårsboliger og boligpriser

  Ydstebøhavn 2030

  Stedsutviklingsprosjekt for Ydstebøhavn i lys av Rogfast.

  Hvordan kan idylliske Ydstebøhavn bli et enda mer levende og attraktivt sentrum fram mot 2030? Hva bør vi prioritere, og hvilke grep bør vi ta for å videreutvikle og foredle sentrumsområdet særpreg og kvaliteter?

  Temaplanen for Ydstebøhavn har hatt egen arbeidsgruppe som har arbeidet med "hvordan vi vil ha det, hva vi har å spille på, hvilke utfordringer ser vi, og hvordan gjør vi det". Ut fra dette, sammen med grunnlaget fra folkemøte og workshop med kommunestyret, har en kommet frem til følgende disposisjon som gir et godt grunnlag for temaplanen:  

  Innledning Faglige planforutsetninger Ydstebøhavn - levende sentrum med sjel Historie, identitet og kultur Bolyst og bomiljø, møteplasser og infrastruktur Næringsaktivitet og arbeidsplasser Et attraktivt besøksmål Viktige utfordringer Dette vil vi prioritere Oppsummering og oppfølging

  Svein Helgesen deltok på folkemøtene og har ledet arbeidet med arbeidsgruppen. I åpent møte på hummermuseet i september ble temaplanens struktur og innhold presentert.  

  Behandling av temaplanene i formannskapet

  Formannskapet er planutvalg og har på hvert møte fått informasjon om prosessen og arbeidet med de ulike temaplanene, og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

  Tirsdag 20. oktober kl. 12.00 vil sakskartet til formannskapet inneholde de fleste temaplaner som har vært arbeidet med. Formannskapet gjennomgår planene og legger disse så ut på høring. Se nettsiden her for mer informasjon om planarbeidet som har pågått siden folkemøtene i våres. 

  Selve planene vil bli lagt på høring på nettsiden under "Budsjett og planer". Hver plan har en høringsfrist med når eventuelle innspill må være innsendt.  

  Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vil ta med seg de ulike temaplaners oppsummeringer og målsettinger, og vil ha egen fremlegging og høring til våren.

  Temaplaner på høring

  I forbindelse med rullering av gjeldende kommuneplan har Kvitsøy kommune utarbeidet flere temaplaner. 9 temaplaner legges ut til offentlig høring.

  Forslag til planprogram for ny kommuneplan 2017-2030 ble behandlet i Kvitsøy kommunestyre 12.12.2017 sak 35/17.

  Utarbeidelsen av temaplanene er vedtatt som en del av kommuneplanarbeidet, til dels forankret i planprogrammet for kommuneplanrulleringen, og til dels i eget politisk vedtak.

  Temaplaner 2018 ble behandlet i Kvitsøy formannskap 20.11.2018 sak 34/18. Etter vedtak fra formannskapet legges samtlige temaplaner ut til høring med høringsfrist 31.12.2018.

  Vedtak sak 34/18 Temaplaner 2018 finner du her.

  I alt er det utarbeidet 9 temaplaner som legges ut til høring:

  1. Ydstebøhavn 2. Næringsplan Vedlegg 1, næringsplan Vedlegg 2, næringsplan Vedlegg 3, næringsplan 3. Helse- og omsorgsplan 4. Demensplan Vedlegg, demensplan 5. Folkehelseplan 6. Rus og psykiatriplan 7. Oppvekstplan 8. Samferdsel 9. Kulturminneplan

  Høringsinnspill kan sendes til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller på mail til post@kvitsoy.kommune.no Høringsfrist 31.12.2018.

   

  Kommuneplan 2019 – 2030
  Offentlig ettersyn: Kvitsøy kommuneplan 2019-2030.

  Kommunestyret behandlet i møte 12. juni 2019, sak 33/19, forslag til kommuneplan for Kvitsøy kommune for perioden 2019-2030. Det ble gjort vedtak om å sende planforslaget ut på høring og legge dette ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 11-14. Høringsdokumentene er korrigert etter kommunestyrets vedtak 12. juni 2019.

  Har du innspill? Frist for innspill er 22. august 2019.

  Innspill til planen sendes til post@kvitsoy.kommune.no, eller som brev til: Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy innen 22. august 2019.

  Har du spørsmål? Dersom det er spørsmål til planen, kontakt Helge Koll-Frafjord i Plan og utvikling via e-post: post@kvitsoy.kommune.no, eller telefon 51736310.

  Hva skjer etter høringsrunden? Etter høringsrunden blir planforslaget og uttalelser behandlet av kommunestyret. Kommunestyret fatter endelig vedtak av planforslaget. Ved endelig vedtak blir kommuneplanens samfunnsdel retningsgivende, mens arealbruk og bestemmelser får direkte rettsvirkning.

  Aktuelle dokumenter i saken

  Saksfremlegg og møteprotokoll ligger i KST sak 33/19. 

  Øvrige dokumenter finner du her:

  Samfunnsdelen

  Kommuneplankart (arealdel)

  Bestemmelser

  Planbeskrivelse

  Fastsatt planprogram

   

  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/finn-kart-nabolister-planer-og-bestemmelser/
  Finn kart, nabolister, planer og bestemmelser
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og konsesjon
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-konsesjon2/boplikt-og-konsesjon/
  Boplikt og konsesjon
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  e-torg
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-Bygg-Web/
  eByggWeb
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/smartkommunekart/
  Smartkommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/situasjonskart/
  Situasjonskart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/utvalg/kvitsoy-kontrollutvalg/
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Rådmannens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/eierskapsstrategi/
  Eierskapsstrategi
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/forstelinjerettshjelp/
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Offentlig transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser