Du er her: Hjem / Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du Kvitsøy kommunes offentlige kunngjøringer, planer på høring eller offentlig ettersyn. Kom med dine innspill!

Innhold

  Kunngjøringer og høringer

  Informasjon om planer som sendes ut på høring eller legges ut til offentlig ettersyn publiseres på kommunens hjemmeside, ved oppslag og/eller ved annonse i lokale medier. I tillegg blir berørte parter i saken varslet særskilt dersom det er påkrevd.

  Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer - alminnelig ettersyn

  Kvitsøy kommunestyre skal i møte 11. juni 2024 foreslå meddommere til Gulating Lagmannsrett, Sør-Rogaland tingrett og et skjønnsmedlem som skal oppnevnes av Rogaland fylkeskommune. Forslagene legges i henhold til domstollovens § 68 ut til alminnelig ettersyn.

  Forslagene legges i henhold til domstollovens § 68 ut til alminnelig ettersyn. Den som har noe å innvende mot forslagene, må melde dette til Kvitsøy kommune på epost post@kvitsoy.kommune.no innen 29. mai 2024. 

  Foreslåtte medlemmer fra Kvitsøy kommune for perioden 01.01.2025-31.12.2028:

  Meddommer lagmannsretten: Siw H Kvilstad

  Meddommer lagmannsretten: Robert Kleve

   

  Meddommer tingretten: Hege Helliesen

  Meddommer tingretten: Kjersti Eltervaag

  Meddommer tingretten: Kjetil Vindenes

  Meddommer tingretten: Laurits Pedersen

   

  Skjønnsmedlem som oppnevnes av Rogaland fylkeskommune: Leif Ydstebø

   

  Medlem i forliksrådet: Signe Jorunn Meling 

  Varamedlem til forliksrådet: Cathrine Moe

  Møtefullmektig: Trygve Lie  

  Høring av detaljreguleringsplan for Leaisundet (planid 2021002)

  Formannskapet har i møte 23.04.2024, sak 27/24, vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Leiasundet ut til offentlig ettersyn i samsvar plan- og bygningsloven § 12-10.

  Formålet med planen er å revidere og videreutvikle gjeldende detaljreguleringsplan for Leiasundet. Gjeldende plan sikrer hensyn til det verneverdige kulturmiljøet øst i Leiasundet, og reguleringsplanen viderefører og utvider hensynssonen til klyngetunene øst for Leiasundet.

   

  Plandokumentene finner du her:

  Plankart

  Planbestemmelser

  Planbeskrivelse

  ROS-analyse

  Fagnotat

  Evaluering hensynssone

  Formingsveileder

  Merknadshefte

  Alle saksdokumenter knyttet til behandlingen av saken i formannskapet, kan du finne HER 

  Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Kvitsøy komme innen torsdag 20. juni 2024. Merknader kan sendes som e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller per brev til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Høring og offentlig ettersyn av trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy

  Formannskapet har i møte 23.04.2024, sak 26/24, vedtatt å legge trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy ut til offentlig ettersyn.

  Trafikksikkerhetsplanen kan du lese her:

   Trafikksikkerhetsplan

  Alle saksdokumenter knyttet til behandlingen av saken i formannskapet, kan du finne her

   

  Eventuelle merknader til planen sendes skriftlig til Kvitsøy komme innen torsdag 20. juni 2024.

  Merknader kan sendes som e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller per brev til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Offentlig ettersyn av detaljregulering for 3 hummerparker, planid. 2023002

  Kommunestyret har i møte 12.12.2023 sak 16/23 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for 3 hummerparker (planid 2023002) ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 12-10.

  Planen regulerer tre lokaliteter i skjærgården; bevaring av to eksisterende hummerparker og ny bebyggelse i tilknytning til fundamentene til en tredje hummerpark. Formålet med planen er å legge til rette for bevaring av kulturmiljøverdier i alle lokalitetene, samt legge rammer for bruk.

  Plandokumentene finner du her:

  Plankart

  Planbestemmelser

  Planbeskrivelse

  ROS-analyse

  Kartlegging og illustrasjoner

  Alle saksdokumenter knyttet til den behandlingen i kommunestyret (sak 16/23) og tidligere behandlinger kan leses HER 

  Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy eller til post@kvitsoy.kommune.no innen 08.02.2024.

  Vedtatt detaljreguleringsplan for oppvekstparken 

  Kommunestyret har i møtet 17.10.2023, KST-sak 77/23, vedtatt Detaljreguleringsplan for oppvekstparken (planid. 11442022001), i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. 

  Plandokumentene kan leses her: 

  Hele saksframlegget er tilgjengelig her. 

  Planvedtaket kan påklages innen 3 uker fra i dag. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som følge av planen må fremmes for kommunen senest 3 år fra i dag.  

   

  Evt. klage eller krav om innløsning/erstatning må sendes skriftlig til Kvitsøy kommune på e-post, post@kvitsoy.kommune.no, eller per brev, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy. 

   

  Innspill til ny trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy kommune

  Kvitsøy kommune inviterer til å levere innspill til trafikksikkerhetsplan.

  Kvitsøy kommune inviterer innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og andre interesserte til å levere innspill til hvordan forbedre og utvikle trafikksikkerheten og trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  Innspillsrunden er et ledd i arbeidet med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy kommune.

  Frist for innspill settes til 20. oktober 2023.

  Innspill merkes «trafikksikkerhetsplan», og sendes på epost til post@kvitsoy.kommune.no

  eller til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Kunngjøring - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for deler av Melinggarden

  Planid 2012006

  Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det at Kvitsøy kommune starter opp forhandlinger med grunneiere med sikte på å inngå utbyggingsavtaler for gjennomføring av deler av reguleringsplan for Melinggarden.

  Avtalene skal blant annet regulere ansvaret for opparbeidelse og finansiering av offentlige infrastruktur i samsvar med gjeldende plan for området.

  Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien.6, 4180 Kvitsøy, eller som e-post til post@kvitsoy.kommune.no

  Høring: ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvitsøy kommune

  Alle kommunestyrer skal vedta et reglement for godtgjøring til folkevalgte, reglementet skal etter kommuneloven vedtas i forskriftsform. Det er sittende kommunestyre som vedtar neste valgperiodes forskrift.

  I henhold til forvaltningslovens § 37 stilles det krav til utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Forskriften legges dermed ut til høring i 2 uker,  uttalelser sendes skriftlig til post@kvitsoy.kommune.no.

  Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvitsøy kommune

  Spennende eiendom med store muligheter sentralt i Ydstebøhavn legges ut for salg

  Ydstebøveien 178 legges herved ut for salg. Tilhørende eiendommer til aksjeselskaper RI Kvitsøy kan også vurderes for salg i denne prosessen. Potensielle interessenter inviteres til å presentere hvordan de ønsker å utvikle og bruke eiendommen, og hva de er villige til å betale for den.

  Kvitsøy kommune overtok i vår aksjeselskapet RI Kvitsøy som eier det gamle butikkbygget i Ydstebøhavn og medfølgende eiendommer. Bakgrunnen for kjøpet av aksjeselskapet var å bidra til å sikre positiv videreutvikling i et sentralt område på Kvitsøy. Det ble i forbindelse med kjøpet vurdert at eiendommene kan bidra til å løse utfordringer knyttet til parkering, næringsareal, friområde, park og møtesteder i offentlig rom mm.

  Kvitsøy kommune ønsker å selge aksjeselskapet og eiendommen(e) videre til riktig kjøper, og vil sikre en god prosess og at flest mulig aktører derfor får mulighet til å melde sin interesse. Kommunen kan vurdere å være med i et videre eierskap, men da som minoritetseier.

  Det planlegges en regulering for Ydstebøhavn med oppstart i 2024. Kvitsøy kommune er opptatt av å ha en tett dialog med framtidige eiere om utviklingen av eiendommen.

  Kvitsøy kommunes visjon «Kvitsøys særpreg og kvaliteter som bærekraftig og levende kystsamfunn skal bevares, og samfunnsutviklingen i fremtiden skal skje med sterk grad av lokal styring og medvirkning» bør legges til grunn for videre utvikling og bruk av eiendommene.

  Arealformål fra kommuneplanbestemmelsene for bygget: «Det tillates etablert forretning, offentlig virksomhet og bolig. Boliger skal ikke være fritidsboliger. Nye tiltak skal være tilpasset Ydstebøhavns kulturhistoriske betydning og utforming. Det må utarbeides reguleringsplan før det kan gis tillates til nye tiltak.»

  Ydstebøveien 178 legges herved ut for salg. Tilhørende eiendommer til aksjeselskaper RI Kvitsøy kan også vurderes for salg i denne prosessen. Potensielle interessenter inviteres til å presentere hvordan de ønsker å utvikle og bruke eiendommen, og hva de er villige til å betale for den.

  En komite vil på bakgrunn av presentasjoner innstille foretrukket kandidat for kjøp. Kommunestyret tar den endelige beslutningen.

   

  For spørsmål ta kontakt med kommunedirektør Elin Schanche: 

  elin.schanche@kvitsoy.kommune.no

  For å formidle din interesse send epost til post@kvitsoy.kommune.no og merk den "kjøp RI Kvitsøy".

  Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt inntil avgjørelse er fattet og salg gjennomført.

  Frist for å melde sin interesse: 30. september.

   

  Dette er eiendommene som aksjeselskapet RI Kvitsøy eier:

  RI Kvitsøy

  Kontaktpersoner:

  Elin Schanche 

  elin.schanche@kvitsøy.kommune.no  

  mob 95211694

  Stian Bjørsvik 

  ordforer@kvitsoy.kommune.no 

  mob 92242171

  Offentlig ettersyn av detaljregulering for Oppvekstparken, planid. 2022001

  Formannskapet har i møte 30.05.2023, sak 43/23, vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Oppvekstparken ut til offentlig ettersyn henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Formålet med planen er å detaljregulere området mellom dagens skole og aktivitetshallen for å legge til rette for bygging av ny skole, kommuneadministrasjon og bibliotek. Med bakgrunn i krav i kommuneplanen, og ønske om å få til god sammenheng mellom funksjonene i området, inkluderer planområdet eksisterende skoletomt, barnehage, bedehus, ny skoletomt, aktivitetshallen og klubbhuset, med tilhørende uteområder, trafikkareal og parkering.

  Plandokumentene finner du her:

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Bestemmelser

  ROS-analyse

  Mobilitetsplan

  Illustrasjonsplan

  Alle saksdokumenter knyttet til førstegangsbehandlingen i formannskapet (sak 43/23) kan leses her.

  Det vil bli holdt et åpent folkemøte om planforslaget tirsdag 8. august kl. 18.00 i Sosialrommet i Aktivitetshallen. Her vil plankonsulent og representanter fra kommunen være til stede for å presentere planen og svare på spørsmål.

  Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Kvitsøy komme innen søndag 20. august 2023.

  Merknader kan sendes som e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller per brev til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Reguleringsplan for tre hummerparker i Kvitsøy kommune 18.04.2023 VARSEL OM OPPSTART

  I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av regulering av de tre hummerparker med tilliggende areal i Kvitsøy. De tre planområdene er vist i vedlagte oversiktskart. Reguleringen skal utføres av KAP i samarbeid med Arkitektkontoret Schjelderup & Gram på oppdrag fra grunneiere og Stavanger Turistforening.

  Formålet med planen er å regulere de tre hummerparkene Ydstebøparken, Ådnøyskjæret og Bjellandparken. To av disse har bebyggelse og er i bruk, mens for den tredje eksisterer kun fundamentene. Reguleringen skal legge rammer for videre drift av de to anleggene med eksisterende bygg, og for et nytt bygg i tilknytning til ruinene av bygget som stod ved Ådnøyskjæret. Det nye bygget skal utformes som et overnattingssted som skal drives av Stavanger Turistforening.

  Eventuelle merknader eller kommentarer bes sendt innen 12.05.2023 til hl@kap.no eller til K A P - Kontor for Arkitektur og Plan as, Strandkaien 44, 4005 Stavanger

  Se ellers vedlagte dokumenter for planavgrensning og ytterligere informasjon.

  Reguleringsplan hummerparkene - varsel om oppstart

  Planinitiativ- hummerparkene 

  Referat oppstartsmøte - regulering hummerparkene

  Detaljregulering for C02 rørledning, Kvitsøy kommune

  Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring

  Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for undersjøisk rørledning i Kvitsøy kommune. Tiltakshaver er Horisont Energi AS i samarbeid med Neptune Energy AS. Plankonsulent er Multiconsult AS.

  Kvitsøy kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 21.02.2023.

  Bakgrunn

  Horisont Energi AS varsler nå oppstart av planarbeid for en undersjøisk rørledning for transporten av CO2. Rørledning i Kvitsøy kommune inngår som en del av traséen som går fra den planlagte CO2terminalen ved Gismarvik og ut til Nordsjøen.

  Iht. pbl §1-2, 2. ledd reguleres rørledningstraséen ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Planlagt trasé vil i tillegg til Kvitsøy, berøre arealer i Tysvær, Karmøy og Bokn kommuner. Det vil utarbeides separate reguleringsplaner i de fire kommunene.

  Medvirkning

  De som har merknader eller opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig innen 02. mai 2023 til Multiconsult Norge AS på Errai06@multiconsult.no, med kopi til Kvitsøy kommune på post@kvitsøy.kommune.no

  Dette brevet sendes til berørte grunneiere, kommunale myndigheter og lokale organisasjoner. Det er sendt ut likelydende brev i de andre kommunene, og et felles brev til nasjonale/regionale myndigheter, statlige foretak og andre nasjonale/regionale interessenter.

  Relevante dokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden til Kvitsøy kommune. De kan også lastes ned på Multiconsults hjemmeside under kunngjøringer (https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer).

  Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Espen Eek, på 95 13 22 34 eller espen.eek@multiconsult.no

  Informasjonsmøte

  Det vil bli avholdt informasjonsmøte tirsdag 28. mars på Tysvær kulturhus kl. 18.00-19.00. Representanter fra Horisont Energi (tiltakshaver), Neptune Energy og plankonsulent vil være til stede under informasjonsmøtet.

  Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost Errai06@multiconsult.no. Frist for påmelding er fredag 24. mars. Det vil også være mulig å delta på informasjonsmøtet via Teams. Oppgi dette i påmelding for å få tilsendt lenke til møtet.

  Planavgrensning

  Forslag til plangrense for varsel om planoppstart i Kvitsøy kommune

  Se ellers vedlagte dokumenter ytterligere informasjon.

  Planinitiativ - Undersjøisk rørledning

  Referat oppstartsmøte

  Varsel om planoppstart og høring av planprogram i Kvitsøy

  Planprogram Detaljregulering

  Mulighetsstudien "fra asfalt og parkering til Kvitsøyidyll" på høring

  Kvitsøy kommune legger med dette ut mulighetsstudien for parkering og kai ved gamle "forbrugen" ut på høring.

  Høringsfristen er satt til 22 januar. 

  Mulighetsstudien

   

  DIVE analyse Kvitsøy på høring

  Kvitsøy kommune legger ut DIVE analyse (kulturhistorisk stedsanalyse) på høring.

  2 utgivelse 14.12.2022 DIVE analyse Kvitsøy redusert

  2 utgivelse 14.12.2022 DIVE analyse Kvitsøy

  A20 Prinsippkart helhet Kvitsøy_A3

  A20-1 Leiasundet funksjoner

  A20-1 Ydstebøhavn funksjoner

  Prinsippkart Leiasundet Bebyggelsesstruktur A3

  Prinsippkart Ydstebøhavn Bebyggelsesstrukur A3

  Har du innspill til analysen sendes de skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, eller som e-post til post@kvitsoy.kommune.no

  Høringsfristen er satt til 30 januar 2023.

  Vedtatt detaljreguleringsplan for Grøningen, område BFR2

  Kommunestyret har i møte 13.09.2022, KST-sak 42/22, vedtatt detaljreguleringsplan for Grøningen, område BFR2, planid. 11442021001, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plandokumentene finner du her:

  Plankart

  Planbeskrivelse

  Bestemmelser

  Hele saksframlegget inkludert høringsinnspill, ROS-analyser osv. er tilgjengelig her.

  Planvedtaket kan påklages innen 3 uker fra i dag. Krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som følge av planen må fremmes for kommunen senest 3 år fra i dag.

  Eventuell klage eller krav om innløsning/erstatning må sendes skriftlig til Kvitsøy kommune på e-post, post@kvitsoy.kommune.no, eller per brev, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Retningslinjer for bruk av piren i Skjeravågen

  Formannskapet har vedtatt at forslag til retningslinjer for bruk av piren i Skjeravågen skal legges ut på høring i 3 uker.

  Kommunen overtok piren i Skjeravågen fra Kystverket i 2019. Kommunestyret har bedt om at det skal utarbeides retningslinjer for bruk av piren, og at disse skal legges ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.

  Forslaget ble behandlet i formannskapet 30. august, og følgende forslag til retningslinjer legges nå ut på høring:

  1. Piren og evt. tilhørende flytebrygge i Skjeravågen skal være åpen for allmenn bruk.
  2. Båter kan ikke ligge fortøyd lengre enn 3 timer.
  3. Kommunedirektøren kan inngå avtale om å leie ut én båtplass ved selve piren til næringsdrivende innenfor fiskeri.

  Dersom du har innspill til de foreslåtte retningslinjene, kan disse sendes til post@kvitsoy.kommune.no innen 30. september.

  Saksframlegg og vedtak fra formannskapsmøtet 30. august kan leses her.

  Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

  Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang:
  Reguleringsplan for oppvekstparken, Kvitsøy. Planid 2022001

  Oppvekstparken

  Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny skole mellom Aktivitetshallen og dagens skole og barnehage på Kvitsøy. Planområdet består i dag av eksisterende skole, barnehage, bedehus, aktivitetshall, idrettslagets klubbhus, samt utendørs aktivitetspark (skateanlegg, ballbinge og tennisbane). Det nye skolebygget skal inkludere kontorlokaler for kommuneadministrasjonen, og det skal opparbeides tilhørende uteoppholdsarealer som sees i sammenheng med aktivitetsparken.

  Dagens skole skal rives når ny skole er ferdigstilt, og mest mulig av dette området skal tilbakeføres til landbruksareal. Videre skal planen legge til rette for adkomst og parkering for alle funksjonene i planområdet.

  Planforslaget skal munne ut i en felles reguleringsplan for hele skole- og idrettsområdet samlet.

  Det vil avholdes et åpent dialogmøte på Kulturscenen tirsdag 20. september kl. 18, hvor representant fra kommunen og plankonsulent stiller. I møtet informeres det om prosjektet, og deretter oppfordres det til dialog og tilbakemeldinger fra de fremmøtte.

  For ytterligere informasjon kontakt:

  Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes på e-post til Asplan Viak AS v/Øyvind Skaar, oyvind.skaar@asplanviak.no eller med post til Kirkegata 130, 5527 Haugesund, med kopi til Kvitsøy kommune, post@kvitsoy.kommune.no, eller med post til Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Frist for innsending av merknader er 30.september 2022

  Plangrense oppstartsmelding

  Referat oppstartsmøte regulering Oppvekstparken

   

   

  Varsel om utvidet plangrense Leiasundet

  I desember 2021 ble det varslet oppstart av planarbeid for plannr. 11442021002, Leiasundet. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om utvidelse av plangrensen.

  Planutvidelsen gjelder østsiden av Leiasundet, og omfatter bebyggelse og landbruksarealer tilhørende gårds- og bruksnummer 15/3, 15/5,9, 15/1-2,4 og 15/8 på Krossøy, samt gårds- og bruksnummer 15/14, Stevelsholmen – rød skravering i kartet under.

  Bakgrunnen for utvidelsen er den kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE-analyse) som er satt i gang og som skal ferdigstilles i august. Denne analysen gjennomføres fordi det unike kulturmiljøet rundt Leiasundet og Ydstebøhavn er rikt på kulturminner, og dermed representerer estetiske verdier som det er viktig å bevare. DIVE-analysen skal bidra til at disse kulturminnene bevares og gjøres tilgjengelige på en bærekraftig måte.

  En av hensiktene med en slik kulturhistorisk stedsanalyse er at den skal benyttes som underlag i kommunens reguleringsplanarbeid. Analysearbeidet er godt i gang og det har nå kommet klare anbefalinger om at hele gårdsbebyggelsen på Krossøy bør innlemmes i den nye reguleringsplanen som er under utarbeidelse. Denne bebyggelsen defineres som klyngetun og representerer en viktig del av bebyggelsesstrukturen på Kvitsøy.

  Av praktiske årsaker er også resten av landbruksarealet på Krossøy innlemmet i plangrensen inn mot grensen for gjeldende områdereguleringsplan for Krågøy og Hestholmen (plannr. 1144201002).

  Eventuelle innspill til utvidelsen av planområdet sendes skriftlig per e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller per post til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

  Frist for å komme med innspill er satt til 19. august 2022.

  Ny folkehelseplan på høring

  Kvitsøy kommune legger med dette ut ny folkehelseplan på høring.

  I henhold til kommunal planstrategi for Kvitsøy kommune 2020-2024, vedtatt i kommunestyret 20. oktober 2020, samt kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030, skal det utarbeides ny folkehelseplan.

  Kommunal folkehelseplan er en temaplan og skal være et redskap for å nå kommunens mål innen nevnt område. Den vil også være et grunnlag for kommunale prioriteringer i planperioden. Planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og inneholder mål og tiltak for perioden 2022-2029.

  Folkehelseplanen har en todelt folkehelseprofil vedlagt, hvor del 1 er kunnskapsgrunnlaget, som er et oppslagsverk bestående av statistikk og informasjon om kommunen. Del 2 har samlet denne informasjonen i utfordringsbildet, som videre har ført til prioriteringene gjort i folkehelseplanen.

  Har du innspill til folkehelseplanen sendes de skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, eller som e-post til post@kvitsoy.kommune.no

  Høringsfristen er satt til 1. august.

  Folkehelseplan 2022-2029

  Folkehelseprofil 2022-2029 del 1 Kunnskapsgrunnlaget

  Folkhelseprofil 2022-2029 del 2 Utfordringsbildet

  VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID  

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8, meldes oppstart av følgende planarbeid: 

  Plan nr. 11442021002, Leiasundet, Kvitsøy kommune 

  Formålet med planen er å oppdatere eldre reguleringsplan for Leiasundet som vist i kartutsnittet under, samt vurdere løsninger for å bedre trafikksituasjonen i området.  

  Plan Leiasundet

  Detaljreguleringen er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig. 

  Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det parallelt skal starte opp forhandlinger med sikte på å inngå utbyggingsavtaler i tilknytning til planforslaget.  

  Eventuelle innspill/merknader som kan være relevante for planarbeidet skal sendes skriftlig til Kvitsøy kommune Kommunehusv.6, 4180 Kvitsøy, eller som e-post til post@kvitsoy.kommune.no innen 10.02.2022. 

  Ny dagsturhytte på Kvitsøy - hvor vil du at den skal plasseres?

  Neste år skal kvitsøybuen og andre dagsturister få et flott utfartssted og turmål i kommunen i form av en dagsturhytte. Nå har du muligheten til å komme med innspill til plassering av hytta.

  Prosjektet er et samarbeid mellom Sparebankenstiftelsen SR-Bank, Rogaland fylkeskommune og kommunene i Rogaland.  

  Slik blir dagsturhytta 

  Dagsturhyttene har et felles design og er på 15 kvadratmeter innvendig, med en enkel utforming. Hyttene kommer med vedovn og solcellepanel for belysning.  Se bilde under.

  Sosial møteplass i naturen 

  Familier og folk i alle aldersgrupper vil møtes på hytta. Her er det perfekt å søke ly og spise matpakken, og slå av en prat med andre som er på besøk. Barnehager, skoler, vennegjenger og andre kan også ta turen.  

  I hytta vil det være et lite bibliotek. I tillegg til å være et turmål i seg selv, bidrar et bibliotek i hytta til å gi en turopplevelse utover det vanlige. 

  Dagsturhytta vil også fungere bra som en formidlingsarena der det kan avholdes konserter, forestillinger, lesestunder eller annet.  

  Hvor ønsker du at dagsturhytta plasseres? 

  Det har allerede vært gjennomført en høring med grunneiere i Kvitsøy kommune. Det er tre lokasjoner som kan være aktuelle på Kvitsøy:

  Nordbø, Grøningen og Hestholmen

  Har du innspill til hvilken av disse tre lokasjonene som er den beste til plassering av hytta, hører vi gjerne fra deg innen 12.11.2021.

  Send dine/ditt innspill til post@kvitsoy.kommune.no

  Bilde Dagsturhytte

  Kart

  Offentlig ettersyn - detaljregulering Grøningen, område BFR2, planid. 2021001

  Formannskapet har i møte 12.10.2021, sak 61/21, vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Grøningen, område BFR2, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse med oppføring av fire fritidsboliger med tilhørende uteplasser og felles brygge. Avkjørsel fra FV4692, oppgradert adkomstvei og parkering inngår også som en del av planen.

  Høringsdokumentene finner du her:

  Planbeskrivelse

  Plankart

  Bestemmelser

  ROS-analyse

  Alle saksdokumenter knyttet til førstegangsbehandlingen i formannskapet (sak 61/21) kan leses her.

  Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Kvitsøy komme innen torsdag 9. desember 2021.

  Merknader kan sendes som e-post til post@kvitsoy.kommune.no eller per brev til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy.

   

  Godkjent endring av detaljreguleringsplan for Melinggarden, planid. 2012006

  Formannskapet har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 endret plankart og reguleringsbestemmelser i detaljreguleringsplanen for Melinggarden, planid. 2012006. Det er foretatt endringer i boligtype, tomtestørrelse- og utnyttelse og størrelse på takopplett fort 7 tomter i delområdene B2 og B3.

  Detaljert informasjon finnes i saksframlegg og vedtak for sak 53/21.

   

  Høring av forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune

  Kvitsøy kommune v/kommunedirektøren sender med dette ut forslag om lokal forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i Kvitsøy kommune på høring.

  Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trådte i kraft 15. mai 2021.

  Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

  Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen har derfor besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

  I foreslåtte områder/soner som er vist i vedlagt kart er det satt en maks fart på 5 knop. Dette er områder der det er mye bebyggelse, steder med smalere passasjer og der det til tider kan være mye ferdsel og dermed trangt om plassen.

  På grunn av politisk møtekalender, med formannskapsmøte 01.06.2021 og kommunestyremøte 15.06.2021, rekker vi ikke å fremme saken til formannskapet først og ber derfor om uttalelser i løpet av 14 dager. Vi håper på forståelse for dette.

  Uttalelser/innspill sendes skriftlig til Kvitsøy kommune, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, eller som e-post til post@kvitsoy.kommune.no

  Høringsfristen er 01. juni 2021

  Vedlegg til høringen:

  Utkast forskrift

  5 knop-kart m_soner

  Helse, omsorg og velferd
  /helse-omsorg-og-velferd
  Sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
  Kvitsøy sykehjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
  Omsorgsboliger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
  Søke om opphold
  Legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
  Kvitsøy legekontor
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
  Legevaktordning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
  Øyeblikkelig hjelp
  /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
  Kontaktinformasjon for SUS
  Helsestasjon
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
  Helsestasjon for barn og unge
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
  Svangerskapsoppfølging
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/kommunens-familieteam/
  Kommunens familieteam
  Avlastning
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
  Støttekontakt
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
  Omsorgslønn
  /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
  Søke om avlastning
  Barnevern
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
  Barneverntjenesten
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
  Fosterhjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
  Besøkshjem
  /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
  Bekymringsmelding til barnevernet
  NAV og sosiale tjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
  NAV
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
  Introduksjonsprogram for flyktninger
  /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
  Startlån
  Vold i nære relasjoner
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/hva-er-vold-i-nare-relasjoner/
  Hva er vold i nære relasjoner?
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
  Krisesenter
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/voldtektsmottak/
  Voldtektsmottak
  /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/nok-senteret/
  NOK senteret
  Hjemmetjenester og tilbud for eldre
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
  Matombringing
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
  Hjelpemidler
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
  Hummeren aktivitetssenter
  Helsetjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
  Tannlege
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
  Kvitsøy helsebil
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
  TT-kort
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
  Søke om helse- og omsorgstjenester
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
  Pasientreise
  /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
  Ergoterapi
  Hjelpetelefoner og konfliktrådet
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
  Pårørendelinjen
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
  Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
  Konfliktrådet
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
  Barnehager i Randaberg
  Barnehager i Randaberg
  Skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skole
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
  Kvitsøy skoles nettside
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
  Spesialundervisning
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
  Permisjonsfritak
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
  KRLE-fritak
  /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
  Kvitsøy SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
  Vedtekter for SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
  Søke om plass i SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
  Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
  Barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
  Kvitsøy barnehage
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
  Årsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
  Reglement for barnehagen
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
  Redusert foreldrebetaling
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
  Søke barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
  Barnehagens nettside
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Teknisk og plan
  /teknisk-og-plan
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
  Må jeg søke?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
  Bygge uten å søke
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
  Hvor mye kan jeg bygge?
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
  Tegne og plassere tiltaket
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
  Informere naboer
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
  Sende søknad til kommunen
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
  Når tiltaket er ferdig
  /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
  Spørsmål om byggesak
  Boplikt og egenerklæring
  /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-egenerklaering/boplikt-og-egenerklaering/
  Boplikt og egenerklæring
  Kart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
  Kjøpe kartdata
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kommunekart/
  _blank
  Kommunekart
  /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Planer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
  Kommuneplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
  Temaplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
  Planarbeid og kunngjøringer
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
  Arealplan
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
  Endring av arealplaner
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
  Planstrategi
  /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
  Spørsmål om planer
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
  Oppmåling
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
  Oppdeling av eiendom
  /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
  Geodata
  Landbruk
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
  Landbrukskontoret
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
  Veterinærvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
  Smådyrvakt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
  Driveplikt
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
  Landbruksvei - bygg
  /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
  Grågås
  VAR - vann, avløp og renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
  IVAR
  /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
  Kvitsøy miljøstasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
  Vann og avløp
  Brannvesenet
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
  Rogaland brann og redning IKS
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
  Brannstasjonen på Kvitsøy
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
  Feiing
  /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
  Sankthansbål
  Havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
  Søke om kommunal båtplass
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
  Vollsøy kai
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
  Havne- og farvannsloven
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/piren-i-skjeravagen2/
  Piren i Skjeravågen
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
  Vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
  E-39 Rogfast
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
  Gravemelding og varsling om veiarbeid
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
  Gatelys
  /innhold/teknisk-og-plan/vei/leie-av-parkeringsplass/
  Leie av parkeringsplass
  Varsle om feil
  /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
  Varsle om feil
  Prisliste
  /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
  Prisliste
  Kultur
  /kultur
  Faste kulturarrangementer
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
  UKM
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
  Hummerhelg
  /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
  Møte med frivillige
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
  Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
  Tildeling av priser og kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
  Søke om kulturmidler
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
  Byggeskikkpris
  /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
  Kulturpris
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
  Kulturminner
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
  Kulturlandskapsprisen
  /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
  Kulturminnesøk
  Bibliotek
  /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
  Kvitsøy folkebibliotek
  Kulturskolen
  /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
  Kvitsøy kulturskole
  /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
  Søke om elevplass
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
  Kulturkalender
  /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
  Frivillige lag og foreninger
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
  Kultursentrum Grøningen
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
  Hummerklekkeriet
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
  Fiskemottaket
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
  Kvitsøy 1
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
  En kjede av fyr
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  Innbyggerforslag
  Innbyggerforslag
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
  Ordføreren
  https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
  _blank
  Politiske møter og sakspapirer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
  Tidligere politiske saker
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
  Styrer, råd og utvalg
  https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene/kvitsy-kontrollutvalg
  _blank
  Kontrollutvalget i Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
  Politisk møtereglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
  _blank
  Innbyggerforslag
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/folkevalgte-2023-2027/
  Folkevalgte 2023-2027
  /globalassets/dokument/politisk-motekalender/politisk-moteplan-2024.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2024
  /globalassets/skjema-og-blanketter/kommunale-skjema/politisk-moteplan-2025---vedtatt-kst.pdf
  Vedtatt politisk møteplan 2025
  Administrasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/kommunedirektoren/
  Kommunedirektøren
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
  Kommunedirektørens ledergruppe
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
  Organisasjonen og organisasjonskart
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
  Delegeringsreglement
  Kommunale eierskap og samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
  Interkommunale samarbeid
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
  Interkommunale selskap
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
  Eiendomsskatt
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
  Elektronisk faktura til kommunen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
  Skatteoppkrever
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
  Prisliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
  Finansreglement
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
  Kommunal fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
  Budsjett
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
  Årsmelding og regnskap
  Administrative tjenester
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
  Borgerlig vigsel
  ~/link/271d6b18c99f45b6b3869d3e5511448a.aspx
  Førstelinjerettshjelp
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  Arkiv
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
  Arkiv og post
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
  Arkivplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
  Offentlig postliste
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
  Forespørsel om innsyn
  /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
  Personvern
  Næring
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
  Næringsliv på Kvitsøy
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
  Næringsplan
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
  Lokalt næringsfond
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
  Etablere egen bedrift?
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/nyhetsbrev/
  Nyhetsbrev
  Digital kommunikasjon
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
  Min Side
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
  Edialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
  SMS-Varsling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
  Facebook
  Ledige stillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
  Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/forsknings--og-studiestipend/
  Forsknings- og studiestipend
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/er-du-sykepleierstudent/
  Er du sykepleierstudent?
  Personal
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
  Personal
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
  Beredskap i Kvitsøy kommune
  /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
  Koronaviruset
  Om Kvitsøy
  /om-kvitsoy
  Severdigheter
  /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
  Kvitsøy hummermuseum
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
  Kvitsøy kirke
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
  Trafikksentralen
  /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
  Kvitsøy fyr
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
  Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
  Booking av guide
  /innhold/kvitsoy/severdigheter/visitkvitsoy/
  VisitKvitsøy
  Om Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/mat-og-opplevelser/
  _top
  Mat og aktiviteter
  /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
  Prøvebo Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
  Kommunens historie
  /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
  Bygdebok
  /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
  Kvitsøy i bilder
  Friluft og turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
  Turområder
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
  Fuglefredningsområde på Eime
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
  Dronebruk
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
  Hundepark
  /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
  Kano til utlån
  Overnatting
  /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
  Kvitsøy maritime senter
  /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
  Bobil og telt
  /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
  Andre overnattingsmuligheter
  Transport
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/avstander-pa-kvitsoy/
  Hvordan komme seg rundt på øya
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
  Buss på Kvitsøy
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
  Ferjesamband
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
  Hurtigbåt
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
  Buss til/fra Mekjarvik
  /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/tt-turer/
  TT-turer
  Gjestebrygger og havner
  /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
  Gjestehavner
  /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
  Båtvett og nattero
  Butikker og tilbud
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
  Coop Prix
  /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
  Drivstoff
  Idrettsanlegg og lekeplasser
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
  Kvitsøy aktivitetshall
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
  Klatrepark på Vollsøy
  /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
  Lekeplasser